NL Biodiversiteit en Samenleving

Bestuiving door een bij

De missie van NL Biodiversiteit en Samenleving is het genereren van wetenschappelijke kennis en het faciliteren van maatschappelijke partners om biodiversiteit te versterken. We doen wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen tools voor biodiversiteit en geven advies aan partners. We combineren wetenschap, beleid en praktijk. Onze expertisegebieden zijn: bestuivers en bestuiving, spatiotemporele verschuivingen in biodiversiteit, biodiversiteitsmonitoring en biodiversiteitstools.

Expertise
gebieden

Bestuivers en Bestuiving

Bestuivers zijn cruciaal voor de natuurlijke omgeving en voor de menselijke voedselproductie. We streven ernaar om de resultaten van ons onderzoek direct te gebruiken in maatschappelijke projecten en burgerwetenschap, en bewustzijn op te nemen in ons werk. Onderzoeksonderwerpen waar we aan werken zijn onder meer afname en verschuiving van bestuivers, de structuur van plant-bestuivingsnetwerken en -gemeenschappen, gewasbestuiving, de belangrijkste oorzaken van bestuiversverschuivingen, en het ontwikkelen van voorspellingen en scenario's voor bestuivers en bestuiving onder klimaat- en landgebruiksverandering. We werken momenteel aan een beter begrip van de effecten van klimaat en landgebruik op plantenbestuivingsnetwerken en gewasbestuiving, de interactie tussen vijgen en vijgenwespen, het ontwikkelen van monitoringschema's en technologie voor bestuivers en het verbeteren van modellen voor het modelleren van soortendistributie voor maatschappelijke impact.

Ruimtelijke en temporele verschuivingen in biodiversiteit

We maken gebruik van state-of-the-art analytische technieken zoals Species Distribution Modeling (SDM), Artificial Intelligence en statistische tools, om patronen en oorzaken van biodiversiteitsverandering door de tijd heen te detecteren, voor Nederland en de EU. We werken momenteel aan het verkrijgen van meer inzicht in het relatieve belang van biotische en abiotische factoren die de biodiversiteitsverandering en de effecten van klimaatverandering stimuleren. Modeluitkomsten worden ook gebruikt bij het voorspellen van biodiversiteitsherstel van natuurgebieden, bij planning voor duurzame landbouw en voor natuurinclusieve steden en infrastructuur.

Biodiversiteitsmonitoring

Om de reacties van biodiversiteit op de huidige en toekomstige druk te begrijpen, moeten soorten, interacties en systemen kunnen worden gevolgd. We bestuderen de effectiviteit van verschillende monitoringmethoden tussen soortengroepen om inzicht te krijgen in reacties op systeemniveau op landbouwinterventies in door mensen gedomineerde landschappen. Het betreft zowel standaard als nieuwe technieken zoals beeldherkenning en DNA-barcoding en is gekoppeld aan het ARISE programma voor infrastructuur voor soortidentificatie.

Biodiversiteitstools

Op basis van het bovenstaande ontwikkelen we tools om eindgebruikers in staat te stellen positief op te treden voor biodiversiteit, en geven we advies aan maatschappelijke partners. Actuele voorbeelden zijn ons stadsecologisch onderzoek en oplossingen, het definiëren van natuurkwaliteit, onze tools voor het verbeteren van groene infrastructuur voor bestuivers en planten, het combineren van zonneparken met biodiversiteit en onze beslistools voor de selectie van tuinplanten voor bijen en vlinders, bijvoorbeeld 'Bloeibogen' en de ‘Bijenplanten app’.

Ons
netwerk

Het team realiseert maatschappelijke impact door samen te werken met diverse maatschappelijke partners, in co-creatie van kennis en tools die het verschil maken.

Binnen het wetenschappelijk domein zijn momenteel meerdere universiteiten en instituten partner. Voor beleid en praktijk werken we actief samen met (semi)overheden, bedrijven en NGO's. Internationaal zijn we sterk verbonden met de bestuivingsgemeenschap, zowel het wetenschappelijke werk als de samenleving en beleidsarena (e.g. CBD, FAO en Promote Pollinators).

Bovendien spelen teamleden een centrale rol in verschillende netwerken die gericht zijn op biodiversiteitsonderzoek en biodiversiteitsherstel of circulaire economie. Speciale aandacht verdient onze rol in het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waar Prof. Koos Biesmeijer zowel bestuurslid als voorzitter is van de Werkgroepen Kennis en Innovatie en Biodiversiteitsmonitoring, en het EU Life IP All4Biodiversity project waarvan Francisca Wit deel uitmaakt als projectleider.

Wie
werken hier

Prof. dr. Koos Biesmeijer is de groepsleider van de onderzoeksgroep NL Biodiversiteit en Samenleving. De groep bestaat uit onderzoekers, promovendi, postdocs en gastonderzoekers, beleidsmedewerkers en studenten. Het team werkt samen met maatschappelijke partners vanuit hun diepgaande kennis van biodiversiteit en natuurlijke systemen.

Studenten lopen stage over een breed scala aan onderwerpen, variërend van ecologisch wetenschappelijk onderzoek tot testmethoden van burgerwetenschap. Studenten verwerven competenties zoals: soortherkenning, algemene veldwerkvaardigheden, data-analyse met behulp van statistieken en modellering en publieksbereik.

Onze programma's
& onderzoeksthema's

Een greep uit de belangrijkste onderwerpen waar we mee bezig zijn.

KANO logo

KANO KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken…
Lees meer
Bumblebee photo [Marten Schoonman]

SPRING naar een Europees meetnet voor bestuivers

Onder de projectnaam SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring, werkt een grote groep Europese onderzoeksinstituten samen aan een ambitieus meetnet voor bestuivers. Het doel is om de insectenpopulaties op grote schaal…
Lees meer
Gedeelte van de proefopstelling in Katwijk

Het verbeteren van biodiversiteit op groene daken

De meeste groene daken zijn sedumdaken. Deze bloeien uitbundig in juni en juli, en daarbuiten weinig tot niet. De waarde voor insecten is daardoor beperkt. In dit project testen onderzoekers van Naturalis hoe ze de kwaliteit van groene daken voor…
Lees meer
Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit initiatief bestaat uit dertien uiteenlopende partijen en heeft als doel de Nederlandse biodiversiteit zodanig te herstellen dat het natuurlijk kapitaal en onze ecosysteemdiensten behouden blijven.
Lees meer
Groene cirkels

Groene Cirkels

Nieuwe manier van samenwerken met bedrijven en lokale overheden gecombineerd in één groot netwerk. Samen werken aan een circulaire en duurzame economie.
Lees meer
DIOPSIS camera v2

DIOPSIS Insectencamera

Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Sinds begin 2019 wordt er door EIS Kenniscentrum Insecten…
Lees meer
Sphecodes albilabris, Nederlandse bij

Cool bees of The Netherlands

Het project 'Cool bees of The Netherlands' is een verzameling van de meest prachtige bijensoorten van Nederland. Bijenkenners van EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity Center hebben op basis van hun veldwerkervaring de mooiste soorten…
Lees meer
Eucera longicornis

Bloeibogen

Bijvriendelijk beplanten. De Bloeibogen applicatie maakt de voorkomende bijensoorten en hun voedselbeschikbaarheid in een geselecteerde gebied inzichtelijk en geeft gericht plantadvies. De tool maakt gebruik van verspreidings- en interactiemodellen van de…
Lees meer
Nationale bijenstrategie logo

Nationale Bijenstrategie

Als Naturalis Biodiversity Center zijn we adviserend partner van de Nationale Bijenstrategie, waarin alle bijenondersteunende initiatieven zijn samengebracht. Meer informatie is te vinden op: Nationale Bijenstrategie
Lees meer
logo Groene Netten

Biodiversiteit Kansenkaart Groene Netten

In dit project werkt Naturalis Biodiversity Center samen met Groene Netten aan het in kaart brengen van mogelijkheden om biodiversiteit te versterken. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te…
Lees meer
Zonnepanelen

Zonnepark diversiteit

Samenwerking met Zonnepark Shell Moerdijk waarin we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het park kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen zijn gezaaid.
Lees meer

Studenten
NL Biodiversiteit en samenleving

Naturalis wil een broedplaats zijn voor internationaal wetenschappelijk talent.

Bombus ruderarius