NL Biodiversiteit en Samenleving

Bestuiving door een bij

Nederlandse organisaties zijn steeds meer geïnteresseerd in projecten die niet alleen biodiversiteitsvriendelijk zijn, maar idealiter de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die daaruit voortvloeien versterken. De missie van NL Biodiversiteit en Samenleving is het genereren van wetenschappelijke kennis en het faciliteren van maatschappelijke partners om biodiversiteit te versterken. We doen wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelen tools voor biodiversiteit en geven advies aan partners. We combineren wetenschap, beleid en praktijk. Onze expertisegebieden zijn: bestuivers en bestuiving, spatiotemporele verschuivingen in biodiversiteit, biodiversiteitsmonitoring en biodiversiteitstools.

Expertise gebieden

Bestuivers en Bestuiving

Bestuivers zijn cruciaal voor de natuurlijke omgeving en voor de menselijke voedselproductie. We streven ernaar om de resultaten van ons onderzoek direct te gebruiken in maatschappelijke projecten en burgerwetenschap en bewustzijn op te nemen in ons werk, bijvoorbeeld in het project Nederland Zoemt. Onderzoeksonderwerpen waar we aan werken zijn onder meer afname en verschuiving van bestuivers, de structuur van plant-bestuivingsnetwerken en -gemeenschappen, gewasbestuiving, de belangrijkste oorzaken van bestuiversverschuivingen en het ontwikkelen van voorspellingen en scenario's voor bestuivers en bestuiving onder klimaat- en landgebruiksverandering. We werken momenteel aan een beter begrip van de effecten van klimaat en landgebruik op plantenbestuivingsnetwerken en gewasbestuiving, de interactie tussen vijgen en vijgenwespen, het ontwikkelen van monitoringschema's en technologie voor bestuivers en het verbeteren van modellen voor het modelleren van soortendistributie voor maatschappelijke impact.

Ruimtelijke en temporele verschuivingen in biodiversiteit

We maken gebruik van state-of-the-art analytische technieken zoals Species Distribution Modeling (SDM), Artificial Intelligence en statistische tools om patronen en oorzaken van biodiversiteitsverandering te detecteren door de tijd heen gericht op Nederland en de EU. We werken momenteel aan het verkrijgen van meer inzicht in het relatieve belang van biotische en abiotische factoren die de biodiversiteitsverandering en de effecten van klimaatverandering stimuleren. Modeluitkomsten worden ook gebruikt bij het voorspellen van biodiversiteitsherstel van natuurgebieden, bij planning voor duurzame landbouw en voor natuurinclusieve steden en infrastructuur.

Biodiversiteitsmonitoring

Om de reacties van biodiversiteit op de huidige en toekomstige druk te begrijpen, moeten soorten, interacties en systemen kunnen worden gevolgd. We bestuderen de effectiviteit van verschillende monitoringmethoden tussen soortengroepen om inzicht te krijgen in reacties op systeemniveau op landbouwinterventies in door mensen gedomineerde landschappen. Het betreft zowel standaard als nieuwe technieken zoals beeldherkenning en DNA-barcoding en is gekoppeld aan het ARISE programma voor infrastructuur voor soortidentificatie.

Biodiversiteitstools

Op basis van het bovenstaande ontwikkelen we tools om eindgebruikers in staat te stellen positief op te treden voor biodiversiteit en geven we advies aan maatschappelijke partners. Actuele voorbeelden zijn ons stadsecologisch onderzoek en oplossingen, het definiëren van natuurkwaliteit, onze tools voor het verbeteren van groene infrastructuur voor bestuivers en planten, het combineren van zonneparken met biodiversiteit en onze beslistools voor de selectie van tuinplanten voor bijen en vlinders, bijvoorbeeld de ‘Bijenplanten app’.

 

Netwerk

Het team realiseert maatschappelijke impact door samen te werken met maatschappelijke partners en in co-creatie van kennis en tools die het verschil maken.

Binnen het wetenschappelijk domein zijn momenteel meerdere universiteiten en instituten partner. Voor beleid en praktijk werken we actief samen met (semi)overheden, bedrijven en NGO's. Internationaal zijn we sterk verbonden met de bestuivings- en bestuivingsgemeenschap, zowel het wetenschappelijke werk als de samenleving en beleidsarena (e.g. CBD, FAO en Promote Pollinators).

Bovendien spelen teamleden een centrale rol in verschillende netwerken die gericht zijn op biodiversiteitsonderzoek en biodiversiteitsherstel of circulaire economie. Speciale aandacht verdient onze rol in het Nederlandse Deltaplan Biodiversiteitsherstel waar Prof. Koos Biesmeijer zowel bestuurslid als voorzitter is van de Werkgroepen Kennis en Innovatie en Biodiversiteitsmonitoring, en het EU Life IP All4Biodiversity project waarvan Francisca Wit deel uitmaakt projectleider.

 

Wie
werkt hier

Het team combineert wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijke relevantie voor beleid en praktijk. De groep NL Biodiversiteit en Samenleving wordt geleid door prof.dr.ir. Koos Biesmeijer en bestaat uit een team van onderzoekers, promovendi, postdocs en gastonderzoekers, beleidsmedewerkers en studenten. Het team werkt samen met maatschappelijke partners vanuit hun diepgaande kennis van biodiversiteit en natuurlijke systemen.

Studenten lopen stage over een breed scala aan onderwerpen, variërend van ecologisch wetenschappelijk onderzoek tot testmethoden van burgerwetenschap. Studenten verwerven competenties zoals: soortherkenning, algemene veldwerkvaardigheden, data-analyse met behulp van statistieken en modellering en publieksbereik.

 

Onze programma's
& onderzoeksthema's

Een greep uit de belangrijkste onderwerpen waar we mee bezig zijn.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Dit initiatief bestaat uit dertien uiteenlopende partijen en heeft als doel de Nederlandse biodiversiteit zodanig te herstellen dat het natuurlijk kapitaal en onze ecosysteemdiensten behouden blijven.
Lees meer
Groene cirkels

Groene Cirkels

Nieuwe manier van samenwerken met bedrijven en lokale overheden gecombineerd in één groot netwerk. Samen werken aan een circulaire en duurzame economie.
Lees meer
DIOPSIS camera v2

DIOPSIS Insectencamera

Betere methoden om insecten te tellen zijn hard nodig gezien de recente constateringen dat de insectenstand enorm is afgenomen de afgelopen decennia, met alle gevolgen van dien in ecosystemen. Sinds begin 2019 wordt er door EIS Kenniscentrum Insecten…
Lees meer
Eucera longicornis

Bloeibogen

Maakt informatie over bijen en hun voedselplanten publiekelijk beschikbaar om het onderzoek naar wilde bijen over de hele wereld te verbeteren en te verrijken.
Lees meer
Nationale bijenstrategie logo

Nationale Bijenstrategie

Als Naturalis Biodiversity Center zijn we adviserend partner van de Nationale Bijenstrategie, waarin alle bijenondersteunende initiatieven zijn samengebracht. Meer informatie is te vinden op: Nationale Bijenstrategie
Lees meer
logo Nederland Zoemt

Nederland Zoemt

Citizen science project waarin maatregelen voor bijen en bestuivers worden gepromoot. Samenwerking met verschillende partners en verschillende doelgroepen in Nederland.
Lees meer
Zonnepanelen

Zonnepark diversiteit

Samenwerking met Zonnepark Shell Moerdijk waarin we onderzoeken hoe we de insectendiversiteit van het park kunnen verbeteren door verschillende zaadmengsels te testen die onder de zonnepanelen zijn gezaaid.
Lees meer

Studenten
NL Biodiversiteit en samenleving

Naturalis wil een broedplaats zijn voor internationaal wetenschappelijk talent. Studenten hebben daarom een speciale positie in onze organisatie.

Bombus ruderarius