KANO KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling

KANO logo

De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor natuurgebieden in beeld brengt, en inventariseert welke acties bijdragen aan de verbetering van de algehele natuurkwaliteit. De tool maakt het mogelijk om betrokken partijen, zoals beheerders, provincie, gemeenten, agrariërs, waterschappen, natuurexperts en anderen een stem te geven, en om samen inzichtelijk te krijgen waar de prioriteiten voor herstel van natuur en biodiversiteit liggen.  

All4biodiversity logo's

De KANO quickscan is online beschikbaar als webtool.

Ga naar de KANO-webtool

Voor vragen of opmerkingen: kano@naturalis.nl.
De KANO quickscan is ontwikkeld binnen het All4Biodiversity project.

Waar is KANO
voor bedoelt?

‘De KANO is toepasbaar op een zelf te definiëren gebied, en kan dus op een landschap met zowel een natuurgebied als een omliggend gebied worden toegepast’, vertelt Marten Schoonman, adviseur bij Naturalis en projectleider van de tool-ontwikkeling. ‘De KANO is juist daarom erg geschikt als onderbouwing voor een lange termijn visie, en geeft handvatten hoe deze vervolgens kan worden bewerkstelligd’, vervolgt hij. ‘Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken, wordt de basis gelegd voor een gezamenlijk stappenplan. Dit komt de daadwerkelijke implementatie ten goede.’

Voor wie
is KANO?

De KANO is bedoeld voor diverse partijen binnen een gebied. De tool wordt geïnitieerd en begeleid door de provincie, en vervolgens uitgezet bij betrokken partijen in een specifiek landschap. ‘Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige gebiedskennis en expertise, om zo samen tot de belangrijkste inzichten met betrekking tot natuurkansen te komen’ legt Schoonman uit. 

Algehele
natuurkwaliteit

De KANO is een quickscan ontwikkeld door Naturalis, partner van het All4biodiversity project, en bouwt voort op de Ecologische Assessment ontwikkeld en uitgevoerd door Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) in 2020 (Rapport, pdf). Aan de hand van 41 onderwerpen, onderverdeeld over zes overkoepelende aangrijpingspunten en vier dimensies (impact, realiseerbaarheid, huidige inzet en kennis) worden kansen in het gebied inzichtelijk gemaakt. Uit de analyse vloeit een overzicht van de kansen met betrekking tot het gebied voort, en is het mogelijk te inventariseren welke acties een positief effect hebben op de algehele natuurkwaliteit. 

Positieve
impact

Hanneke Godthelp, projectleider bij Natura 2000 voor provincie Fryslân, heeft de KANO tool ingezet in natuurgebied ‘Groote Wielen’. De tool hielp haar bij het opstellen van het beheerplan voor het Europees beschermde natuurgebied. In de eerste periode van het beheerplan hebben ze al een aantal (hydrologische) maatregelen genomen. Haar doel met de KANO was nu om te verkennen of er in dit plan aanvullende maatregelen nodig zijn, en na te gaan hoeveel impact die hebben op de doelstellingen in het gebied. 

Volgens Godthelp bevordert KANO het samen nadenken over het belang en de haalbaarheid van maatregelen. Door met alle betrokken partners de verschillen en overeenkomsten van de KANO resultaten te bespreken, wordt dit verder uitgediept. Godthelp is positief over het gebruik van de KANO: ‘We hebben ons doel behaald, en alle deelnemers zijn enthousiast over het hele proces.’ 

De Groote Wielen: een gebied met boezemmeertjes, zomerpolders en winterpolders met hoge waterpeilen.
De Groote Wielen: een gebied met boezemmeertjes, zomerpolders en winterpolders met hoge waterpeilen.

 

Meer
informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact met ons opnemen via kano@naturalis.nl, of maak zelf kennis met de tool via: KANO Quickscan. Daar vind je ook de handleiding met achtergrondinformatie en instructies hoe je met de Quickscan aan de slag kan gaan.

De KANO quickscan is ontwikkeld binnen het All4Biodiversity project.