Biodiversiteit Kansenkaart Groene Netten

logo Groene Netten

In dit project werkt Naturalis Biodiversity Center samen met Groene Netten aan het in kaart brengen van mogelijkheden om biodiversiteit te versterken. Groene Netten heeft een unieke positie en de potentie om een landelijke ecologische infrastructuur te vormen, om zo bij te dragen aan grootschalig herstel van biodiversiteit in Nederland.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer
Projectleider: Marten Schoonman

Algemene vragen: communicatie@naturalis.nl

Ecologische
Hoofdinfrastructuur

Groene Netten is een samenwerkingsverband tussen acht infrastructuurbeheerders in Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en Tennet. De deelnemers werken aan verschillende concrete projecten binnen vier kernthema’s: klimaat, circulariteit, biodiversiteit en impact meten. Binnen biodiversiteit wordt er gekeken naar het creëren van een 'Ecologische Hoofdinfrastructuur' binnen een groot deel van de bijna 1000 km2 aan areaal die de partijen samen beheren.

Ecologische Hoofdinfrastructuur kaart

In het wit is het areaal van de infrastructuur partijen van de Groene Netten weergegeven.

Biodiversiteit
Kansenkaart

Dit areaal van de infrabeheerders dient als basis voor de Biodiversiteit Kansenkaart. Het hoofddoel is om het areaal maximaal in te zetten voor het versterken van biodiversiteit. 

Met de Biodiversiteit Kansenkaart wordt antwoord gegeven op de vraag: 'Wat zijn de kansen in het Groene Netten areaal om biodiversiteit te versterken?'. De kansen worden in kaart gebracht door informatie vanuit de Groene Netten partijen slim te combineren met biodiversiteitsdata voor heel Nederland. 

De kaart wordt ontwikkeld om deze kansen voor biodiversiteit vervolgens te benutten met het implementeren van concrete projecten. 

Infranatuurmaatregelen
Overzicht

Om een overzicht te krijgen van acties die echt impact hebben op biodiversiteit, hebben Stedin en Naturalis een lijst opgesteld met mogelijke infranatuurmaatregelen voor ontwerp, bouw, aanpassingen aan areaal, infrastructuur en (natuur)beheer.

Met het ophalen van een expert opinion onder zo'n veertig (stads)ecologen en biologen, is een overzicht vormgegeven met vijftig concrete natuurinclusieve maatregelen die de Groene Netten en andere organisaties kunnen implementeren op en rondom hun infrastructuur. Het laat zien wat er zoal mogelijk is op en rond terrein van netbeheerders om biodiversiteit te versterken, en zo bij te dragen aan een gezonde en toekomstbestendige infranatuur.

poster Infranatuurmaatregelen Overzicht

Meer informatie is te vinden op NatureToday en Kennis Natuurlijk! - Veelbelovende Infranatuurmaatregelen

Het overzicht van infranatuurmaatregelen is hier beschikbaar met het bijbehorende spreadsheet met detailgegevens 

 

Aanpak
en ambities

Op basis van ecologische modellering, kan voor elke geselecteerde locatie een overzicht gemaakt worden van de kansen voor biodiversiteit. Hierbij nemen we de biodiversiteit in brede zin in ogenschouw, zowel bedreigde soorten, vogels en zoogdieren als ook bijen, vlinders, libellen en planten.

We maken gebruik van bestaande modellen, die niet voor alle soorten gemaakt zijn, maar die wel een goed overzicht geven van de soortenrijkdom per groep en de kansen voor specifieke indicatorsoorten voor verschillende landschapstypen. Met het team van Groene Netten kunnen we het areaal koppelen aan Naturalis’ biodiversteitsmodellen met als resultaat een geaggregeerde kaartlaag met biodiversiteitkansen weergegeven als hotspot per locatie.

Dit resulteert in een kansenkaart voor Groene Netten die aangeeft waar de meeste potentie ligt voor de Groene Netten organisaties om de biodiversiteit te versterken binnen de Ecologische Hoofdinfrastructuur.

Hoe dat aangepakt wordt, wordt toegelicht in deze Youtube video