Groene Cirkels

Groene cirkels logo

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder Naturalis. Gezamenlijk werken we aan duurzaamheidsoplossingen, waarbij de natuur een belangrijke rol speelt. Zo brengen we de natuur en economie beter in balans en dragen wij actief bij aan een betere leefomgeving, een circulaire economie en een gezonde toekomst.

NL Biodiversiteit & Samenleving

Contact: Koos Biesmeijer

Duurzame,
gesloten kringlopen

De partners van Groene Cirkels vergaren kennis, vernieuwen door te experimenteren en initiëren samen duurzaamheidsprojecten. Naturalis is als partner betrokken bij de volgende groene cirkels:

Heineken

Heineken startte het eerste duurzaamheidsproject Groene Cirkels project samen met de provincie Zuid-Holland en Wageningen Environmental Research. Later kwamen Naturalis en Hoogheemraadschap Rijnland erbij. Het doel van dit project is om een schone, klimaatneutrale en klimaatbestendige Heineken brouwerij te realiseren, in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie en een aangename leefomgeving. Met de natuur als uitgangspunt, realiseert deze cirkel programma’s rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Heineken loopt voorop om in deze ketens netwerken te vormen om constructief samen te werken. Dit is zeer succesvol gebleken en de samenwerking zal daarom in ieder geval tot 2024 worden voortgezet.

Suikerbietenketen

Vanuit de suikerbietenketen werken Cosun Beet Company, provincie Noord-Brabant en Naturalis Biodiversity Center gezamenlijk aan een circulaire samenleving met de natuur als partner. In de themacirkel kringlooplandbouw werken we samen aan een circulair landbouwsysteem, waarbij we zo zuinig mogelijk omgaan met grondstoffen en energie. Met als doel om suikerbieten te telen met een zo laag mogelijke druk op natuur en milieu.

Bijenlandschap

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. In een steeds grotere regio rondom Leiden werkt Groene Cirkel Bijenlandschap sinds 2015 met heel veel partijen (wetenschap, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers) samen aan een bloemrijk netwerk van groenstroken, tuinen, terreinen, weilanden en akkerranden voor bestuivers. En dat helpt! Het aantal soorten bijen is in drie jaar al met 34% toegenomen. 

Groene Gezonde Stad

Het ministerie van LNV, Naturalis, Wageningen Universiteit & Research, gemeenten Dordrecht en Leiden, Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Alles is Gezondheid, GGD Haaglanden en de provincie Zuid-Holland hebben afgesproken om de Zuid-Hollandse steden te vergroenen om zo gezondheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie te verbeteren. De ambitie is om door vergroening in 2050 slachtoffers te voorkomen bij extreme hitte, extreme buien en overstromingen.

De rol van de onderzoeksgroep Nl Biodiversiteit en Samenleving is het faciliteren van dit proces, om gezamenlijk op een nieuwe manier samen te werken. Ook werken we samen met citizen scientists, betrekken we buurtbewoners en waarborgen we de wetenschappelijke achtergrond bij de projecten.