Leidse Bibliotheekstichting Collectanea Botanica

Naam van de instelling
Statutaire naam: ‘Leidse Bibliotheekstichting Collectanea Botanica’

RSIN nummer
804020188

Postadres
Postbus 9517
2300 RA Leiden

Contactpersoon:
Mw. J.R.M. Buijsen
Email: Anja.Buijsen@Naturalis.nl
Tel: 071-5687600

Doelstelling
(Artikel 2 van de statuten)

Het doel der stichting is te komen tot de vergroting van het bezit aan wetenschappelijke literatuur en andere documentatie in Nederland, primair in de bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center, op het gebied van de plantensystematiek, plantengeografie en plantenmorfologie (alle in de ruimste zin).

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de secretaris van de stichting.

Beleidsplan
De Leidse Bibliotheekstichting ‘Collectanea botanica’ is opgericht in het jaar 1976 met als hoofddoel de uitbreiding van de wetenschappelijke literatuur en andere documentatie op het gebied van de plantensystematiek, plantengeografie en plantenmorfologie (allen in de ruimste zin) in de bibliotheek van het voormalig Rijksherbarium Leiden. Deze doelstelling wordt tot de dag van vandaag nagestreefd voor de plantensystematische bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center. Het actuele beleid van de stichting is het honoreren van bijzondere, noodzakelijk geachte en wetenschappelijk verantwoorde literatuuraanvragen voor algemeen plantensystematisch gebruik.

Werkzaamheden en besteding van fondsen en vermogen:
Aanvragen voor nieuw aan te schaffen literatuur gebeurt op aanbeveling van de bibliotheekcommissie, vertegenwoordigd door de hoofden van de wetenschappelijke afdelingen, de afdeling universitaire onderwijs, de bibliothecaris, en door vertegenwoordigers van de andere plantensystematische bibliotheken. Het betreft uitsluitend kostbare werken die niet aangeschaft kunnen worden uit de reguliere budgetten en die ontbreken in bijvoorbeeld seriële publicaties (voornamelijk flora’s), bijzondere uitgaven die een nodige aanvulling op de nationale plantensystematische bibliotheekcollecties vertegenwoordigen, of bijvoorbeeld reiskostenbijdragen voor het ophalen van omvangrijke schenkingen.

Wijze van fondsenwerving:
De stichting handhaaft een passief beleid m.b.t. fondsenwerving, bestaande voornamelijk uit schenkingen, erfstellingen en legaten. Enige actieve, langdurige afspraak bestaat tussen de stichting ‘Collectanea botanica’ en de Van Tienhoven Stichting (VTS) over een periodieke vergoeding voor de huisvesting en beheer van de VTS bibliotheek te Leiden.

Beheer van fondsen en vermogen:
Alle verkregen materialen en financiën zijn eigendom van de stichting ‘Collectanea botanica’ en worden uitsluitend gebruikt ter vergroting en complementering van de bibliotheekcollecties. Het bestuur, bestaand uit minimaal vijf leden, is verplicht toezicht te houden op rechtmatig en verantwoord beheer van de inkomsten en uitgaven van de stichting. Een deel van de bestaande gelden moet vrij toegankelijk zijn, middels de courant rekening en een spaarrekening. Een ander deel van financiële middelen wordt ingezet om middels ‘low-risk’ aandelenpakketten extra middelen te vergaren op de middenlange termijn. 

Bestuur en toezicht
Prof. dr. E.F. Smets (voorzitter)
Drs. J.R.M. Buijsen (secretaris)
Dr. J.B. Mols (penningmeester)
Prof.dr. P.J.M. Maas (lid)
Prof.dr. M.S.M. Sosef (lid)
Dr. J-F. Veldkamp (lid)

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden van de uitvoerende bestuursleden worden uitgevoerd zonder beloning.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting hebben in geleid tot de aanschaf van nieuwe titels op het gebied van plantensystematiek, plantengeografie en plantenmorfologie. Deze zijn allen toegevoegd aan de openbare bibliotheek van Naturalis Biodiversity Center.

Voor een overzicht van de aangeschafte werken kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting.

Financiële verantwoording
In 2014 heeft de stichting €2025,61 aan inkomsten binnengekregen. Daartegenover stonden minder dan €200 aan uitgaven. Het totale kapitaal is per 31-12-2012: €62176,25.