Algemene voorwaarden
School- en groepsbezoek

versie: 5 februari 2019

1. Algemene bepalingen: Definities 

1.1 Naturalis:
Stichting Naturalis Biodiversity Center, gevestigd aan de Darwinweg 2 te Leiden. 

1.2 Museum Naturalis:
de voor het publiek opengestelde ruimten in het Naturalis gebouw aan de Darwinweg 2 te Leiden, inclusief de buitenruimte en parkeerfaciliteiten. 

1.3 Bezoeker:
een ieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het Museum Naturalis betreedt, zowel voor regulier bezoek als deelname aan een activiteit binnen en buiten reguliere openingstijden. 

1.4 School- en groepsbezoek:
dit zijn bezoekers in groepsverband die via de afdeling Reserveringen & Klantenservice een bezoek hebben geboekt. 

1.5 Toegangsbewijs:
een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Naturalis gebouw. 

1.6 Goederen:
alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren. 

1.7 Functionarissen van Naturalis:
alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Naturalis gebouw in opdracht van Naturalis. 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Bezoekersvoorwaarden, voor alle scholen en groepen bezoekers aan het Museum Naturalis. 

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Verblijf en begeleiding in het Museum Naturalis 

3.1 Ouders/verzorgers, leraren of andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen. 

3.2 Het is niet toegestaan om tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij anders is vermeld; begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n). 

3.3 Het is niet toegestaan om goederen of diensten van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen. 

3.4 Het is niet toegestaan om andere bezoekers te hinderen door het veroorzaken van (geluids)overlast. 

3.5 Bij bezoek van leerlingen aan ons museum is begeleiding door de school gedurende het bezoek verplicht: 
● basisonderwijs groep 1 t/m 4: één begeleider per vijf leerlingen; 
● basisonderwijs groep 5 t/m 8: één begeleider per tien leerlingen; 
● Voortgezet onderwijs: één begeleider per twintig leerlingen
● MBO: één begeleider per dertig studenten
● HBO/WO: geen begeleiding verplicht
Gedurende het zaalprogramma is een medewerker van Naturalis aanwezig voor eventuele vragen. 

3.6 Groepen dienen 10 minuten voor aanvang van het programma aanwezig te zijn. Bij eventuele vertraging dient contact met de afdeling Reserveringen & Klantenservice (071-7519600) opgenomen te worden. 

3.7 In afwijking van het gestelde in de Algemene bezoekersvoorwaarden, is voor groepen en scholen het nuttigen van meegebracht voedsel toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. In de horecapunten is het gebruik van een consumptie verplicht. 

4. Wijzigen/ annuleren 

4.1 Annuleren kan tot uiterlijk twee weken van tevoren, indien dit later gebeurt zijn wij genoodzaakt om het bedrag van de reservering in rekening te brengen. 

4.2 Tot uiterlijk één week van tevoren kunt u het aantal leerlingen wijzigen. Op de dag van het bezoek kan maximaal 10% worden afgeweken van het gereserveerde aantal leerlingen. 

4.3 Indien de groep niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd wordt het bedrag van de reservering in rekening gebracht. In overleg wordt beoordeeld of het programma nog gedeeltelijk wordt uitgevoerd. 

4.4 Een annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden. 

5. Betaling 

5.1 De betaling kan uitsluitend op rekening plaatsvinden. 

5.2 De betalingstermijnen bedraagt 14 kalenderdagen. 

Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Edwin van Huis, 
Algemeen directeur