Algemene bezoekersvoorwaarden

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 Naturalis: Stichting Naturalis Biodiversity Center, gevestigd aan de Darwinweg 2 te Leiden.

1.2 Museum Naturalis: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Naturalis gebouw aan de Darwinweg 2 te Leiden, inclusief de buitenruimte en parkeerfaciliteiten.

1.3 Bezoeker: een ieder die, met of zonder een geldig Toegangsbewijs, het Museum Naturalis betreedt, zowel voor regulier bezoek als deelname aan een activiteit binnen en buiten reguliere openingstijden.

1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Museum Naturalis.

1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.6 Functionarissen van Naturalis: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Museum Naturalis in opdracht van Naturalis.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Museum Naturalis voor alle activiteiten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig met toestemming van Naturalis indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Naturalis

3.1 De museum is uitsluitend te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

3.2 De Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot Museum Naturalis ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door Naturalis of een daartoe door Naturalis bevoegd verklaarde instantie.

3.3 De Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van Naturalis, bij gebreke waarvan Naturalis de Bezoeker de toegang tot Museum Naturalis kan ontzeggen.

3.4 De Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs voordat hij/zij Museum Naturalis heeft betreden.

3.5 Een vooraf gekocht Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van de op het Toegangsbewijs vermelde datum en tijd.

3.6 Terugbetaling van gekochte Toegangsbewijzen is niet mogelijk. Toegangsbewijzen zijn echter wel overdraagbaar. Daarnaast kan een Toegangsbewijs door de Bezoeker voor de datum van bezoek worden omgeboekt naar een datum tot maximaal 12 maanden na aankoop.

3.7 Naturalis is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Museum Naturalis. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in het Museum Naturalis

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Museum Naturalis is voor eigen rekening en risico.

4.2 De Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Museum Naturalis gedragen in overeenstemming met de openbare orde, en de regels die in deze bezoekersvoorwaarden beschreven staan. De Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van Naturalis gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museum Naturalis worden ontzegd zonder dat Naturalis tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Naturalis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door de Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een object, een storing in technische installaties, een aanslag of geweld van een andere orde, is Naturalis gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. De Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de functionarissen van Naturalis. De Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Museum Naturalis verlaat.

5. Gedragscode

5.1 De Bezoeker zal in het Museum Naturalis:
a. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te
belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
b. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd wanneer het hulphonden betreft;
c. niet roken;
d. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in de horecapunten;
e. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan.
f. kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
g. gemaakte foto's, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

5.2 Ouders, docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door Naturalis aan de Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van objecten uit de vaste collectie van Naturalis;
b. het gedeeltelijk gesloten zijn van Museum Naturalis, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag van
bezoekers (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het
(her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in Museum Naturalis.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Naturalis is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Naturalis.
7.2 Aansprakelijkheid van Naturalis voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

8. Overmacht

8.1 Naturalis is niet aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Naturalis.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door de Bezoeker in het Museum Naturalis gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij een functionaris of bij de informatiebalie van Naturalis.

9.2 Naturalis zal gevonden voorwerpen tijdelijk in bewaring nemen.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van Naturalis over de status van de vermeende eigenaar is Naturalis gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de Bezoeker deze kenbaar maken door het sturen van een email aan contact@naturalis.nl of dit melden bij de informatiebalie.

10.2 De klacht van de Bezoeker zal door Naturalis worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

11.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en Naturalis is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Naturalis voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.


Naturalis Biodiversity Center, Leiden
Edwin van Huis, algemeen directeur.
5 november 2021