Deltaplan Biodiversiteitsherstel

19 december 2018
blauwe glazenmaker libel

Via het Deltaplan Biodiversiteitsherstel nodigen 19 partijen - van kennisinstituten als Naturalis, boerenorganisaties, natuurorganisaties tot een bank - de rest van Nederland nu uit zich aan te sluiten op weg naar het herstel van biodiversiteit in Nederland. "Herstel is essentieel," zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Naturalis fungeert als kennispartner in de nieuwe aanpak en ontwikkelt onder meer innovatieve methoden om biodiversiteit te monitoren, op basis van automatische beeldherkenning en omgevings-DNA.

Alle informatie over het deltaplan vind je op 
samenvoorbiodiversiteit.nl

"Biodiversiteit is essentieel en herstel ervan is urgent. Naturalis levert de kennis, vertelt het verhaal en werkt samen met iedereen die de trend wil ombuigen," zegt Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis. Hij is het afgelopen jaar namens Naturalis een van de drijvende krachten geweest achter de totstandkoming van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Het Deltaplan beoogt dat een unieke aanpak van natuurherstel in Nederland.

De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Samen laten zij zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel. Deze partijen nodigen nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld wordt van een dichtbevolkte delta waar we natuur en economische ontwikkeling verbinden en onze kwaliteit van leven - en die van toekomstige generaties – borgen.

Natuur is overal

De snelle afname van biodiversiteit staat pas sinds kort hoog op de publieke agenda door bijvoorbeeld onderzoeken over insectensterfte en afname van weidevogels. De huidige aanpak om biodiversiteitsverlies te stoppen heeft onvoldoende opgeleverd ondanks jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers. Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en onze welvaart.

Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland, want natuur kent geen scherpe grenzen. Kijk maar naar de insecten die gewassen bestuiven en de weidevogels en vlinders die zich zowel thuis voelen in natuurgebieden als in de wegbermen. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Kern van
de aanpak

Kern van onze aanpak is dat iedereen grondgebruikers, zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren, kan stimuleren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en zien we ook hoe deze prestaties optellen tot echte biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak.

Ambitieuze doelen voor 2030

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan ambitieuze doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte:

  • Door het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren en gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en kunnen ze optimaal worden beheerd.
  • Door het stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem, het creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op boerenland en het regionaal sluiten van kringlopen krijgt biodiversiteit op boerenland meer ruimte.
  • Door de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren.

Doe mee

Deltaplan Biodiversiteitsherstel en informatie over de manier om mee te doen aan het herstel van biodiversiteit vind je op samenvoorbiodiversiteit.nl

hommels
uil