Lenen van collectiestukken

Botanisch collectiestuk

Bij Naturalis is het mogelijk om collectiestukken te lenen voor tentoonstellingen, onderzoek of voor andere doeleinden. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Preambule

Vanwege de ontwikkeling van wetgeving in verschillende landen over de hele wereld, die waarschijnlijk van invloed zal zijn op de manieren om biologische en geologische verzamelobjecten voor wetenschappelijke doeleinden uit te wisselen en te bestuderen, wordt mensen die voor het eerst een lening aanvragen vriendelijk verzocht de volgende leningovereenkomst ondertekend terug te sturen. Het materiaal wordt na ontvangst van de overeenkomst door het museum verzonden. Er wordt verwezen naar artikel 15, bedoeld om de veilige teruggave van het in bruikleen ontvangen materiaal te garanderen, ongeacht wettelijke, administratieve of andere belemmeringen. We gaan ervan uit dat de situatie in het land van bestemming kritisch wordt beoordeeld door de voorgestelde geadresseerde, met name met betrekking tot de verwachte maatregelen van de douane. 

Uitleenvoorwaarden

 1. Leningen voor wetenschappelijke doeleinden worden geïnitieerd in opdracht van daartoe aangewezen personeel van het Naturalis Biodiversity Centre, meestal het afdelingshoofd van de relevante collectie. Leningen voor tentoonstellingen en andere niet-onderzoeksdoeleinden vereisen registratie voorafgaand aan de verzending bij het afdelingshoofd en zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden.
 2. De geadresseerde stemt ermee in de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen voor alle hem toevertrouwde objecten. Het adres van de geadresseerde is altijd dat van een museum of een wetenschappelijke instelling.
 3. Typen gewervelde dieren en fossiele planten worden niet in bruikleen gegeven. Typen van ongewervelde dieren, insecten en fossielen alleen in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van onder andere op type status en aantal type-specimens per taxon. Het aantal soorten dat in bruikleen wordt gegeven, is meestal beperkt per post.
 4. De periode waarbinnen de monsters moeten worden teruggebracht, is maximaal 12 maanden. Unieke expemplaren, type-exemplaren, etc. worden niet langer uitgeleend dan 3 maanden en moeten per prioriteitspost geretourneerd worden.
 5. Typen en andere unieke exemplaren mogen het museum waar de lening naar is verzonden niet verlaten.
 6. Het is niet toegestaan ​​om objecten in bruikleen onder de controle van anderen te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de het Hoofd van Collectie Beheer.
 7. Zonder een schriftelijke toestemming van het hoofd van de afdeling is het de geadresseerde niet toegestaan ​​om objecten, fragmenten daarvan of andere fysieke of chemische informatiedragers te behouden.
 8. Het is de geadresseerde niet toegestaan ​​om objecten of delen daarvan van naalden of dia's te verwijderen, gemonteerde exemplaren uit platen te nemen of anderszins de integriteit van het materiaal en de geschiedenis ervan te schaden. Originele labels mogen op geen enkele wijze worden verwijderd of fysiek worden gemanipuleerd.
 9. De geadresseerde gaat ermee akkoord het materiaal te behandelen volgens de instructies van het museum en verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade, slijtage of verlies van het materiaal, ook wanneer dit bij terugname van het materiaal het gevolg is van onjuiste verpakking of transport. De geadresseerde kan worden geïnstrueerd om de objecten te verzekeren voor de waarde die op de factuur is vermeld.
 10. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mogen objecten niet worden gebruikt voor anatomische, histologische of moleculaire en andere chemische studies. Onderdelen mogen alleen worden ontleed uit monsters nadat toestemming is verkregen en ze moeten op de juiste wijze worden geëtiketteerd met het originele exemplaar.
 11. Het gebruik van de collectie moet adequaat worden erkend in publicaties of met andere producten (Naturalis Biodiversity Center). Ten minste één kopie (herdruk) van publicaties die direct of indirect zijn gebaseerd op materiaal uit de collecties van Naturalis Biodiversity Center zal beschikbaar worden gemaakt voor gebruik in de bibliotheek van het museum. Het hoofd van de afdeling moet op de hoogte worden gesteld van alle producten die het gevolg zijn van de lening.
 12. Producten die direct of indirect zijn gebaseerd op het gebruik van de collecties van musea die inkomsten genereren voor de geadresseerde of anderen, zijn onderworpen aan royaltybetalingen, betaalbaar aan het museum. Gebruik van objecten voor andere dan non-profitorganisaties is niet toegestaan ​​zonder voorafgaande toestemming.
 13. Het afdelingshoofd behoudt zich het recht voor om geen leningen te initiëren of de voorwaarden van leningen aan de omstandigheden aan te passen, bijvoorbeeld op basis van risicobeoordeling of juridische overwegingen.
 14. De geadresseerde stemt ermee in alle objecten die in bruikleen zijn gegeven uiterlijk op de datum vermeld op de factuur terug te sturen, of om indien nodig een verlenging van de lening aan te vragen.
 15. De geadresseerde stemt ermee in al het materiaal in bruikleen volledig terug te geven, tenzij anders overeengekomen. De geadresseerde heeft de plicht om het museum op de hoogte te stellen van juridische, administratieve of andere belemmeringen in het materiaalverkeer, inclusief de veilige terugkeer, bij het aanvragen van de lening.
 16. De ontvanger stemt ermee in Naturalis Biodiversity Center te informeren wanneer een lening teruggestuurd zal worden naar het museum op loanoffice@naturalis.nl.


Contact
Alle leenaanvragen kunnen worden gedaan aan: loanoffice@naturalis.nl